طراحی سایت IRANIAN CHECAD

شرکت بازرگانی چكاد ایران

شرکت بازرگانی چكاد ایران از 33 سال گذشته واردات، صادرات و خدمات خرید داخلی ایران فعال بوده و بسیاری از معتبرترین كالاها و شركتهای تجاری كره ای و تجاری اروپایی را در بازار ایران معرفی نموده است. ICT مواد اولیه کارخانه مواد و تجهیزات و ماشین آلات را برای مشتریان از طریق شبکه ای از شرکت ها عرضه می کند که توسط ICT نمایندگی فراهم شده است. برنامه حمل و نقل سریع، اسناد دقیق، مناسب و ایمن و انتقال با حمل و نقل سریع و مناسب از اهداف این شرکت است.