طراحی سایت خبری حامیان مردمی دولت (حمد)

وب سایت خبری حمد نیوز

این سایت مربوط به شورای حامیان مردمی دولت می باشد و اخبار و اطلاعات مرتبط با فعالیتهای دولت در آن عنوان شده است. بخش فرهنگی، دیدگاه های رئیس جمهوری در این وب سایت از بخش های اصلی مطالب محسوب می شود.