طراحی سایت نپتا

Arasi Consultancy SDN.BHD

حوزه فعالیتی شرکت، مهندسی فرایند و همچنین بهینه سازی و برنامه ریزی است درست به مانند مدیریت پروژه، و همچنین در انجام قراردادهای EPCF ماهر می باشد